Privatlivspolitik & Cookies

På denne side, skriver jeg lidt om, hvordan Psykologisk Rådgivning Silkeborg arbejder med GDPR.

Tavshedspligten er et vigtigt og ufravigeligt fundament for de daglige konsultationer. Det betyder, at personlige oplysninger og det, der er fortalt i fortrolig samtale, ikke deles med nogen uden for klinikken. Oplysningerne bruges kun med det formål at skabe kontinuitet og bedring for klienten. Oplysninger kan kun videreformidles eller videregives i sammenhænge, der er relevante for klienten, og når klienten har givet sit samtykke. Dette er, hvad GDPR betyder: at jeg ved hver eneste kontakt med klienter konstant har fokus på, at tavshedspligten overholdes og at ingen, som ikke har ret hertil, har adgang til netop dine personlige oplysninger.

Personlige oplysninger: I det daglige arbejde bruges flg. personlige oplysninger: Cpr-nr., oplysninger fra henvisninger samt andet journalmateriale, der bliver til undervejs i det psykologiske behandlingsforløb. Alt dette er klientens personlige oplysninger. Disse oplysninger beskyttes, så du fortsat kan have tillid til mig som psykolog. Endvidere slettes og makuleres alt journalmateriale 5 år efter, at behandlingsforløbet er afsluttet.

Cookies
På vores hjemmeside www.psykologerne.info anvender vi cookies ligesom alle andre. Det er helt uskadeligt og anonymt. Det vil sige, vi indhenter ingen personlige oplysninger. Vi anvender cookies til at forbedre din oplevelse ved brug af vores hjemmeside. Her på siden kan du læse nærmere om hvad cookies er, og hvordan du eventuelt undgår det.

Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din PC, smartphone, tablet eller lign. Denne cookie giver mulighed for at gemme oplysninger eller tilgå allerede gemte oplysninger på din enhed med det formål, at indhente data om dig. En cookie kan indeholde enten tekst, tal eller f.eks. en dato, men ingen personlige oplysninger. Det vil sige, det er helt anonymt og uskadeligt. Dertil er en cookie ikke et program og indeholder IKKE virus, der kan beskade dig og din enhed.

Tredjepartsprogrammer
Her på www.psykologerne.info indsamler og anvender vi statistikker om, hvilke sider der er besøgt her på vores hjemmeside. Al data bliver anonymt indsamlet gennem tredjepartsprogram kaldet Google Analytics. Disse data deles kun med Google Analytics.

Når du anvender og udfylder vores formularer, indtaster du oplysninger om dig selv. Disse oplysninger bruges udelukkende til det formål at kunne følge op på din henvendelse.

Sådan kan du undgå cookies
Du kan til hver en tid undgå cookies, når du besøger psykologerne.info. Det du skal gøre er, at vælge avancerede cookie-indstillinger i din browser under internetindstillinger. Du tilføjer www.psykologerne.info på listen over websites du ikke vil have cookies fra. Så enkelt kan det gøres. Det kan dog resultere i, at du ikke kan bruge hjemmesiden optimalt.

Utilsigtede hændelser:

Iflg. ”Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.” fra Sundheds- og Ældreministeriet (trådte i kraft d. 5. januar 2011) forstås utilsigtede hændelser som ”på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre omstændigheder. En utilsigtet hændelse omfatter en begivenhed, der forekommer i forbindelse med sundhedsfaglig virksomhed”.

Ved sundhedspersoner forstås ”personer, der er autoriserede i henhold til særlig lovgivning til at varetage sundhedsfaglige opgaver, og personer, der handler på disses ansvar”.

”Ved pårørende forstås alle pårørende til en patient, herunder også pårørende, som ikke har en familiemæssig tilknytning til patienten, og som har en viden om utilsigtede hændelser, som patienten har været udsat for”.

Utilsigtede hændelser skal rapporteres til den region, hvor de er forekommet.

Rapporteringen til regionen skal ske elektronisk via det internetbaserede rapporteringssystem på hjemmesiden www.dpsd.dk

Der gælder ingen tidsfrist for rapporteringer fra patienter eller deres pårørende.

Ved opfølgning på utilsigtede hændelser er det berettiget at videregive nødvendige oplysninger om patienten, herunder navn og personnummer til henholdsvis region, kommune, privat sygehus eller privatpraktiserende sundhedsperson m.v., f.eks. den alment praktiserende læge.

Det anses for væsentligt for patientsikkerhedssystemets funktion, at en rapporterende person ikke afholdes fra, men tilskyndes til at rapportere utilsigtede hændelser. Patientombuddet har ikke behov for at have kendskab til rapporterende personers eller patienters identitet i forbindelse med den centrale vidensformidling. Regionernes (og kommunernes og de private sygehuses) rapporteringer til Patientombuddet skal derfor ske med den centrale vidensformidling. Regionernes (og kommunernes og de private sygehuses) rapporteringer til Patientombuddet skal ske i anonymiseret form.

Personer, som rapporterer en utilsigtet hændelse, kan ikke som følge af rapporteringen underkastes disciplinære undersøgelser og foranstaltninger af Sundhedsstyrelsen eller strafferetlige sanktioner af domstolene, jf. Sundhedslovens § 201. Patientombuddet kan ikke indbringe sager for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn eller selv behandle klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og forhold, omfattet af sundhedslovens kapitel 4-9 og afsnit IV.

Sundhedspersoner er ikke beskyttet mod sanktioner, der iværksættes på andet grundlag end ovennævnte rapporteringssystem.

Klage- og erstatningsmuligheder:
Det er min pligt som autoriseret psykolog i henhold til §§ 23 og 45 i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet at informere skadelidte om rettigheder samt i fornødent omfang at bistå med anmeldelse til Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, Det Regionale Samarbejdsudvalg for Psykologer i Region Midt samt øvrige steder, hvor det måtte være min pligt at bistå dig med en klage.

Der er klagefrister for de enkelte klageinstanser.

Således er fristen for rettidig klage til Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn inden 2 år efter det tidspunkt, hvor klageren var eller burde være bekendt med det forhold, der klages over. Klager skal dog senest indgives 5 år efter den dag, hvor klageforholdet har fundet sted. Der kan ikke dispenseres fra de nævnte klagefrister.

Gælder klagen forhold, der er omfattet af Praksisoverenskomsten, skal klagen fra patienten fremsættes over for Regionen, hvor psykologen har sin praksis (i mit tilfælde er det Region Midt). Og klagen skal fremsættes inden for 6 uger efter, at det forhold, der giver anledning til klagen, er kommet til klagerens kundskab.

Det er ligeledes min pligt at bistå dig i et evt. søgsmål om erstatning – f.eks. til Patienterstatningen.

Patienterstatningens afgørelse kan senest en måned efter indgives til Ankenævnet for Patienterstatningen. Og også Ankenævnet for Patienterstatningens afgørelser kan indbringes for en højere instans, retten. Det skal ske senest 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.


Aut. Psykolog Nora Lund - Ansvej 37, 1. sal - 8600 Silkeborg
Tlf. 87200774 - post@psykologerne.info
CVR 34583773

© Copyrigth - All rigths reserved - Psykologisk Rådgivning